eRejestracja

 Witamy serdecznie na stronie e-Rejestracji NZOZ „ORTHOGON"

Szanowni Pacjenci przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z ofertą placówki oraz obowiązującymi zasadami rejestracji.

 

Nasza placówka w ramach NFZ oferuje usługi specjalistów : 

1)  Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej   -  wymagane skierowanie

 

 • lek. chirurg ogólny Janusz Kopacz
 • lek. chirurg ortopeda - traumatolog Jerzy Kasprzak
 • lek. specjalista chirurg ortopeda - traumatolog Krzysztof Kowalczyk
 • lek. specjalista chirurg ortopeda - traumatolog Marian Mura

2)  Poradnia Rehabilitacyjna   -  wymagane skierowanie


 • lek. rehabilitacji leczniczej Cecylia Cieślińska
 • lek. specjalista rehabilitacji medycznej Agnieszka Dubel
 • lek. specjalista rehabilitacji leczniczej Małgorzata Koczor-Ajdukiewicz

 

3)  Dział Fizjoterapii   -  wymagane skierowanie

 

 • mgr fizjoterapii Ireneusz Kopeć   Kierujący Działem Fizjoterapii

 

4)  Oddział Rehabilitacji   -  wymagane skierowanie od lekarza specjalisty (ortopedy, rehabilitacji, reumatologa, neurologa)  lub skierowania z oddziałów szpitalnych

 

 • lek. specjalista rehabilitacji medycznej Agnieszka Dubel   Ordynator

 

Po zarejestrowaniu się przez e-rejestrację najpóźniej do 14 DNI konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania do rejestracji (osobiście, przez osobę trzecią lub pocztą). Brak oryginału uprawnia nas do skreślenia z listy oczekujących.

*Termin rejestracji na Oddział Rehabilitacji dostępny na stronie jest wstępnym terminem planowanego przyjęcia pacjenta - przypadek stabilny.

PAMIĘTAJ - godzina rezerwacji wizyty w poradniach i Dziale Fizjoterapii jest godziną orientacyjną od której rozpoczynasz oczekiwanie na wizytę w danym dniu.

Bardzo prosimy o zgłoszenie się do rejestracji przed wizytą OSOBIŚCIE. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie aktualnego numeru telefonu. Ułatwi nam to przygotowanie dokumentacji medycznej do wizyty.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne  w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

 

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Szanowny Pacjencie - pamiętaj o odwołaniu wizyty jeżeli nie możesz przyjść w umówionym terminie!       

Możesz to zrobić - osobiście, przez osoby trzecie w rejestracji, telefonicznie pod nr tel.  75 65 107

 Kolejki oczekujących dla Oddziału Rehabilitacyjnego - Ważna Informacja

Przyjęcie na leczenie w Oddziale Rehabilitacyjnym L-R NZOZ "ORTHOGON" dokonuje się na podstawie skierowania wydanego pacjentowi przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z określonymi przez NFZ wymogami.

 

Oddział Rehabilitacyjny NZOZ "ORTHOGON" prowadzi listy oczekujących na świadczenie medyczne zgodnie z zasadą sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Skierowanie  wymagane do Oddziału Rehabilitacyjnego L-R NZOZ "ORTHOGON" może być wystawione jako:

 • poszpitalne - wydane przez lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, alergologicznego;
 • z poradni specjalistycznych: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

 

Skierowanie należy przedłożyć w sekretariacie Oddziału. Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem osób drugich, telefonicznie lub przesłać skan na adres e-mailowy oddziału lub przesłać za pośrednictwem poczty. Jeśli skierowanie przedkłada się jako kserokopie należy wg wymogów dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni.

Kwalifikacji do leczenia w Oddziale  dokonuje Zespól Oceny Przyjęć L-R NZOZ „ORTHOGON”.

 

Pacjenci okolic Jastrzębia Zdroju proszeni są o:

 • wypełnienie  REHABILITACYJNEJ KARTY PACJENTA cześć 1 i 2 (do pobrania ze strony),
 • dostarczenie wszelkiej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia,
 • odbycie  wstępnego badania lekarskiego przez lekarza – członka Zespołu Oceny Przyjęć.

 

Pacjenci spoza województwa śląskiego proszeni są o:

 • wypełnienie  REHABILITACYJNEJ KARTY PACJENTA część 1 i 2 (do pobrania),
 • dostarczenie wszelkiej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia,
 • jeśli to możliwe odbycie wstępnego badania przez lekarza - członka Zespołu Oceny Przyjęć.

 

Zespół Oceny Przyjęć ocenia poprawność formalną oraz merytoryczną przesłanych skierowań, zapoznaje się z przesłaną dokumentacja medyczną, potwierdzającą rozpoznanie schorzeń podstawowych oraz ocenia zasadność leczenia szpitalnego.

Zespół Oceny Przyjęć dokonuje kwalifikacji pacjentów do odpowiedniej kategorii medycznej jako przypadki „ pilne” lub„ stabilne” oraz  ustala orientacyjny termin przyjęcia podając go do informacji pacjenta.

 

Przepisy prawne dot. kolejek oczekujących:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 581 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 poz. 186 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015 poz. 618 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 192 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się Świadczeniodawcy, umieszczając Świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 r. nr 200 poz. 1661).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej(Dz.U. z 2015 r. poz. 1948).
 • Zarządzenie nr 130/2016 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie określenia  warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1404).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z wytycznymi NFZ: https://www.nfz-rzeszow.pl/files/kolejki/kolejki_zasady.pdf

 

Ogólne reguły prowadzenia list oczekujących przez Świadczeniodawcę:

 • Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielenia przez Świadczeniodawców, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i priorytetów określonych przez kategorię medyczną.
 • Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 • Świadczeniodawca ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, wpisuje Świadczeniobiorcę na prowadzoną listę oczekujących oraz informuje Świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia.
 • Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych nie mogą być przyczyną nie wpisania na listę oczekujących. Należy wystąpić do Świadczeniobiorcy o uzupełnienie danych lub uzyskać je od lekarza kierującego.

Osoby nie ujmowane na liście oczekujących:

 • Osoby, o których mowa w art. 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…). Są to inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane, osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, Dawcy Przeszczepu i osoby z tytułem "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu„, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.
 • Osoby, o których mowa w art. 24b i 24 c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…). Są to weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Kategorie medyczne – definicje:

Na listach oczekujących umieszczani są Świadczeniobiorcy zaliczani do kategorii medycznych „przypadek stabilny” i „przypadek pilny”. Pacjenci oczekujący powinni zostać przypisani do jednej z tych dwóch kategorii, gdyż określona dla Świadczeniobiorcy kategoria medyczna ma wpływ na termin realizacji świadczenia opieki zdrowotnej.

W procesie kwalifikacji, oprócz konieczności uwzględniania przepisów prawnych, należy kierować się jednak również zasadami dobrej praktyki lekarskiej.

Przypadek pilny:

W przypadku konieczności pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia. Pacjenci o tej kategorii muszą być realizowani wg kolejności wpisów, przed pacjentami z kategorii „przypadek stabilny”.

Przypadek stabilny:

Pacjenci, którzy nie znajdują się w stanie nagłym i nie zostali zaliczeni do przypadków pilnych. Pacjenci o tej kategorii muszą być realizowani wg kolejności zgłoszenia, po wszystkich pacjentach z kategorii „przypadek pilny” .

Umieszczanie Świadczeniobiorcy na liście oczekujących następuje zgodnie z poniższymi kryteriami medycznymi opartymi na aktualnej wiedzy medycznej:

 • Stan zdrowia Świadczeniobiorcy,
 • Rokowania co do dalszego przebiegu choroby,
 • Występowanie chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie,
 • Zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. 

 

Niektóre prawa i obowiązki pacjenta:

 • W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
 • Świadczeniobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Świadczeniodawcę, że nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie oraz o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej.
 • O Każdej zmianie danych adresowych czy telefonu, pacjent powinien powiadomić rejestrację.
 • O zmianie stanu zdrowia wskazującą na potrzebę wykonania świadczenia opieki zdrowotnej w terminie wcześniejszym niż pierwotnie ustalony,
 • Osoby, o których mowa w art. 24b, 24c i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…), czyli inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", Dawcy Przeszczepu, osoby z tytułem "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" lub weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży oraz świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, oraz osoby o których mowa w art. 47 ust 1b. Prawo do wyrobów medycznych na zasadach, o których mowa w ust 1a,przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia powinny być przyjęte poza kolejnością i nie są wpisywane na listy oczekujących, a zatem nie mają również przypisywanych kategorii medycznych "przypadek stabilny" i "przypadek pilny".

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach, lekarz w szpitalu potwierdza kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego albo kwalifikuje Świadczeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej. Umieszczenie na liście oczekujących następuje po kwalifikacji. Czasu oczekiwania na kwalifikację nie wlicza się do rzeczywistego czasu oczekiwania.  

Realizując podstawowy obowiązek informowania Świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu, świadczeniodawca może na skierowaniu odnotować datę udzielenia świadczenia, rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście oraz datę dokonania wpisu na listę. Adnotację należy potwierdzić pieczęcią Świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie Świadczeniobiorcy na listę.

W sytuacji, gdy świadczeniobiorca dostarcza skierowanie wystawione z datą wystawienia późniejszą niż data wpisu na listę oczekujących, np. pacjent zapisał się telefonicznie do poradni w dniu 5 stycznia, następnie dostarczył skierowanie z datą wystawienia 15 stycznia – świadczeniodawca powinien skreślić pacjenta z powodu „INNA NIŻ WSKAZANA W SŁOWNIKU PRZYCZYNA” i ponownie wpisać z datą dostarczenia skierowania, co będzie się wiązało z wyznaczeniem nowego (na ogół późniejszego) terminu udzielenia świadczenia

Zmiana planowanego terminu udzielenia świadczenia:

Zmiany terminu leżące po stronie Świadczeniodawcy

 • W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Świadczeniodawca ma obowiązek poinformować w każdy dostępny sposób o tym fakcie Świadczeniobiorców, podając nowy termin oraz podając przyczynę zmiany. - Dotyczy to przesunięcia terminu na okres wcześniejszy i późniejszy. - Datę i przyczynę zmiany terminu (np. remont oddziału, choroba lekarza, czy zatrudnienie dodatkowego) należy odnotować na liście oczekujących.
 • Brak zgody pacjenta na przyspieszenie terminu, skutkuje pozostawienie niezmienionego terminu.

Zmiany terminu z przyczyn leżących po stronie Świadczeniobiorcy czyli Pacjenta

 • Jeżeli Świadczeniobiorca odwoła wyznaczony termin, ponieważ w wyznaczonym dniu nie może stawić się u Świadczeniodawcy należy dokonać zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oraz podać przyczynę tej zmiany lub skreślić pacjenta z listy.
 • Przesunięcie terminu na wcześniejszy niż ustalony pierwotnie może nastąpić tylko ze względów medycznych (pogorszenie stanu zdrowia, które jest powodem konieczności szybszego udzielenia świadczenia). Zmiana ta wiązać się powinna ze zmianą kategorii medycznej ze stabilnej na pilną.
 • Przesunięcie pacjenta w kolejce na późniejszy termin może nastąpić zarówno ze względów medycznych (np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień wieku dziecięcego, pobyt w sanatorium, opieka nad chorym członkiem rodziny, choroba, itp.) jak i z przyczyn losowych.

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony. Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub do ustania przyczyny jego wystawienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia - wtedy lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.